top of page

Regulamin

1. OGÓLNE

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, cesji i umów Sticker-Art. Przesyłając cesję lub zamówienie, klient akceptuje niniejsze Ogólne Warunki. Klient niniejszym wyraża również zgodę na zapoznanie się z Warunkami wyłączenia odpowiedzialności i prywatności. Ogólne warunki handlowe zostaną wysłane pocztą na żądanie.
 

2. CYTATY

 1. Wszystkie ceny podane przez nas na stronie internetowej, w broszurach oraz faksem, telefonem lub e-mailem są niezobowiązujące.

 2. Ceny i warunki, zarówno ustnie, jak i pisemnie, obowiązują 14 dni od daty wyceny.

 3. Wszystkie zamówienia, nawet złożone przez pośredników, są dla nas wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu od nas.

 4. Mamy prawo do poprawiania błędów poprzez wykazanie, że ceny podane w wycenie lub ofercie znacznie odbiegają od cen, którymi zwykle obciążamy naszego klienta.

 

3. DOSTAWA

 1. Dodatkowe koszty w przypadku przesyłek pilnych i ekspresowych na rachunek klienta.

 2. Terminy dostaw są określane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i będą przestrzegane w miarę możliwości, ale nie są wiążące. W przypadku przekroczenia 14 dni z klientem skontaktujemy się z klientem. Nadmierne przekroczenie może być traktowane jako podstawa do rozwiązania umowy, przy założeniu, że klient zawiadomi Sticker-Art listem poleconym o niewykonaniu zobowiązania. Nie jest do tego wymagana interwencja prawna.

 3. Sticker-Art nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wysyłce, ale dołoży wszelkich starań i pośredniczy ze stroną wysyłkową (Post.NL lub DHL) w celu dostarczenia przesyłki.

 

4 CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny nie zawierają podatku VAT.

 2. Jeżeli towary są przechowywane na rzecz klienta, odbywa się to na koszt i ryzyko klienta.

 3. Ceny podane przez nas i zaakceptowane przez klienta są wiążące dla obu stron, z zastrzeżeniem art. 2.4.

 4. Płatność po uzgodnieniu, w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Klient nie może skorzystać z żadnego prawa do potrącenia długów lub zawieszenia.

 5. Sticker-Art może w każdej chwili zażądać od klienta zabezpieczenia lub zażądać częściowej płatności z góry w przypadku zamówień specjalnych. Przy składaniu zamówienia obowiązuje kaucja w wysokości 50% kwoty faktury.

 6. W przypadku zwłoki w płatności, klient popada w zwłokę bez wezwania i zapłaci 1,5% odsetek miesięcznie lub ich część, po 8 dniu od daty wystawienia faktury.

 7. Jeśli Sticker-Art przekaże do odbioru nieopłaconą fakturę, wszelkie poniesione koszty wewnętrzne i pozasądowe, w tym wyraźnie koszty pomocy prawnej, zostaną poniesione przez klienta. Koszty pozasądowe są obliczane na podstawie stawki poboru publikowanej przez Holenderską Izbę Adwokacką.

 

 

 

 

5. NIERUCHOMOŚĆ

Dostarczone towary, które nie zostały w pełni opłacone, pozostają własnością Sticker-Art. Klient nie może pod żadnym pozorem zbywać, obciążać ani udostępniać osobom trzecim pod jakąkolwiek nazwą. Mamy prawo do odzyskania tych towarów, jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury. Nie zwalnia to klienta z obowiązku wypłaty odszkodowania i utraty zysku.
 

6. RYZYKO

Produkty są na ryzyko Sticker-Art, dopóki nie zostaną oddane do faktycznej dyspozycji klienta lub osób trzecich wskazanych przez klienta.
 

7. ZMIANY

 1. Wszelkie zmiany w pierwotnym zamówieniu klienta, które są określone przez klienta i powodują wyższe koszty, niż można było liczyć w ofercie, zostaną dodatkowo obciążone klientem. Powiadomienie o zmianie musi być przekazane na piśmie. W przypadku zamówienia ustnego lub telefonicznego ryzyko wprowadzenia zmiany (zmian) jest na rachunek klienta.

 2. Przekroczenie uzgodnionych terminów dostaw z powodu późniejszych zmian przez klienta odbywa się na ryzyko klienta.

 

8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Składając zamówienie, klient oświadcza, że nie są naruszane żadne prawa autorskie ani prawa własności przemysłowej osób trzecich i zwalnia Sticker-Art w sądzie i poza sądem przed wszelkimi konsekwencjami, zarówno finansowymi, jak i innymi, wynikającymi z zamówienia.

 2. Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej dotyczące projektów, rysunków roboczych, zadań testowych, dokumentacji itp., które są dostarczane lub udostępniane klientowi przez Sticker-Art, należą wyłącznie do Sticker-Art. Powielanie lub używanie tego jest możliwe tylko za wyraźną pisemną zgodą Sticker-Art.

 3. Środki produkcyjne takie jak negatywy, pozytywy, rysunki robocze, filmy, cyfrowe nośniki danych itp. pozostają własnością Sticker-Art, o ile nie zostały dostarczone przez klienta. Nie jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Za przechowywanie może być pobierana opłata.

 

9. DOSTAWA ORYGINAŁÓW

Oryginały muszą zostać dostarczone w sposób przez nas określony. Jeżeli dostawa zostanie zrealizowana w inny sposób, koszty wynikające z przetwarzania obrazu mogą zostać przerzucone. Jakość obrazu może również ulec pogorszeniu, za co Sticker-Art nigdy nie ponosi odpowiedzialności.
 

10. ODSTĘPSTWA

 1. Odchyłki kolorystyczne nie są powodem do odrzucenia zamówienia.

 2. Jeśli określona czcionka nie jest dostępna, można ją zastąpić podobną.

 3. Podczas przetwarzania specjalnych materiałów i półproduktów Sticker-Art nie ponosi żadnej odpowiedzialności za trwałość, przyczepność, odporność na zużycie i podobne właściwości tych materiałów. Również odpowiedzialność za to jest zawsze wyłączona w przypadku materiałów i półproduktów dostarczonych przez klienta. W przypadku druku, zarówno sitodruku, jak i druku offsetowego, dotyczy to również odporności na światło i kolor.

 4. W przypadku niektórych towarów mamy prawo dostarczyć 10% więcej lub mniej niż to, co zostało zamówione. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy zostało to potwierdzone pisemnie klientowi. Większe lub mniejsze ilości liczone są według ceny jednostkowej.

 

11. SZKODY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

 1. Sticker-Art jest za przypisane uchybienia w realizacji umów, które podlegają Ogólnym Warunkom Umowy, odpowiada jedynie za rekompensatę zastępczą poprzez odnowienie dostawy towarów lub rekompensatę pieniężną, która nie przekracza wartości faktury. Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek inne szkody, takie jak szkody dodatkowe, szkody wynikowe lub szkody z powodu utraconych zysków, jest wykluczona.

 2. O ile zobowiązania zostały na nas nałożone w poprzednim akapicie, musimy je wypełnić dopiero po zapłaceniu przez drugą stronę tego, co jest nam winien, w tym tego, co jest nam winien na podstawie innych umów.

 3. W przypadku bezprawnego działania Sticker-Art, jego pracowników lub osób trzecich, za które Sticker-Art może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, ponosimy odpowiedzialność jedynie za odszkodowanie za szkody spowodowane śmiercią lub obrażeniami fizycznymi oraz za inne szkody, te ostatnie o ile ponieważ jest to spowodowane zamiarem lub rażącym zaniedbaniem. W takich przypadkach odszkodowanie w żadnym wypadku nie przekroczy 1 000 000,00 EUR na wydarzenie lub związaną z nim serię wydarzeń. Warunkiem istnienia jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest zawsze to, aby klient powiadomił nas o tym pisemnie jak najszybciej po powstaniu szkody, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od stwierdzenia szkody.

 4. Na towary dostarczone przez nas, ale nie wyprodukowane, udzielana jest tylko gwarancja, którą dostarczył nam dostawca i którą wykonał dostawca. Wszelkie zwroty zostaną przyznane, jeśli gwarancja zostanie zaakceptowana przez dostawcę, i to najwyżej w wysokości kwoty zwróconej Sticker-Art przez tego ostatniego.

 5. Gwarancja producenta dotyczy folii samoprzylepnej na podstawie podanych specyfikacji dotyczących trwałości koloru, siły klejenia, instrukcji aplikacji, temperatury i warunków obróbki. W przypadku sporów można poprosić o ekspertyzę producenta.

 6. Jeśli teksty i obrazy dostarczone przez Sticker-Art są wykorzystywane przez klienta do celów reprodukcji, ponosimy odpowiedzialność tylko za wszelkie błędy popełnione przez nas w oryginalnym projekcie, a nigdy za wytworzony produkt. Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za sprawdzenie dostarczonego towaru przed przystąpieniem do reprodukcji i natychmiastowe zgłoszenie błędów do Sticker-Art w celu ich naprawy przez nas. Dotyczy to również tekstów i obrazów z folii samoprzylepnej lub innych materiałów przed ich wklejeniem lub przymocowaniem do nośnika. Sticker-Art nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty montażu, instalacji lub inne uszkodzenia naprawcze, jeśli po przetworzeniu dostarczonych materiałów zostaną stwierdzone błędy lub wady.

 7. Sticker-Art nie gwarantuje wad i braków, które powstały po dostawie, w wyniku normalnego zużycia, nieumiejętnego i/lub niewłaściwego użytkowania lub braku staranności, lub które są wynikiem zmian dokonanych w dostarczonym towarze przez klienta lub osoby trzecie. W przypadku samodzielnej obróbki materiałów samoprzylepnych, Sticker-Art nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia farby lub lakieru, przyczepność i prawidłowe nałożenie.

 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody osób trzecich spowodowane przez lub w związku z towarami dostarczonymi przez Sticker-Art.


 

12. OUTSOURCING PRACY DO STRON TRZECICH

Sticker-Art ma prawo zlecić wykonanie zamówienia lub jego części osobom trzecim. Klient ma za to taką samą odpowiedzialność i gwarancję, jak w przypadku towarów wyprodukowanych przez firmę Sticker-Art.

 

 

13. ANULOWANIE

Jeśli klient chce anulować zamówienie w całości lub w części, jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zamówienie nie jest jeszcze w produkcji. Prawo do odstąpienia od umowy jest zawarte w ustawie o sprzedaży na odległość, ale ponieważ wszystkie nasze produkty są wykonane na zamówienie, nie dotyczy to naszych produktów. Dlatego anulowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy zamówienie nie jest jeszcze w produkcji. Po zatwierdzeniu pliku do druku przez klienta zamówienie trafia do produkcji. Jest to proces zautomatyzowany. Chcesz anulować zamówienie? Skontaktuj się z Sticker-Art@Outlook.com tak szybko, jak to możliwe, aby dowiedzieć się, czy anulowanie jest nadal możliwe.
 

14. SIŁA WYŻSZA

Żadna ze stron nie jest zobowiązana do wykonania zobowiązania, jeżeli uniemożliwią jej tego okoliczności niezawinione z jej winy, za które nie odpowiadają przepisy prawa, akty prawne lub panujące w branży poglądy.
 

15. ROZPUŚĆ

Jeżeli jedna ze stron złoży wniosek o moratorium lub ogłosi upadłość, druga strona ma prawo do oświadczenia listem poleconym rozwiązania zawartej umowy/umów lub, według własnego uznania, wstrzymania realizacji zobowiązań. Wszystkie kwoty należne stronie uprawnionej do odstąpienia staną się natychmiast wymagalne i płatne w tym czasie. Prawa z tytułu niewywiązania się z obowiązków pozostają w pełni zastrzeżone dla odpowiedniej strony, w tym wyraźnie prawo własności dostarczonego towaru.

 

16. PRAWO WŁAŚCIWE

Wszystkie umowy, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki, podlegają prawu holenderskiemu.

bottom of page