top of page

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Sticker-Art. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden. Klant aanvaardt hierbij tevens kennis te hebben genomen van Disclaimer en Privacy voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zullen op uw aanvraag per post toegezonden worden.
 

2. OFFERTES

 1. Alle door ons versterkte prijzen op de website, folders en per fax, telefoon of per e-mail opgegeven zijn vrijblijvend.

 2. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden 14 dagen na offertedatum.

 3. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

 4. Wij hebben het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die wij normaliter aan onze klant in rekening brengen.

 

3. LEVERING

 1. Extra kosten voor spoed- en expres zendingen zijn voor rekening van de afnemer.

 2. Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar zijn niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal contact opgenomen worden met de opdrachtgever. Excessieve overschrijding kan worden beschouwd als grond voor ontbindingen van de overeenkomst met dien verstande dat cliënt Sticker-Art per aangetekend schrijven in gebreke stelt. Rechtelijke tussenkomst is hiervoor niet vereist.

 3. Sticker-Art is niet verantwoordelijk voor verzendfouten edoch zal moeite doen alsmede bemiddelen met de verzendpartij(Post.NL of DHL) om het pakket geleverd te krijgen.

 

4 PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Prijzen zijn exclusief btw.

 2. Indien goederen opgeslagen worden ten behoeve van klant geschiedt dit voor diens rekening en risico.

 3. Per offerte door ons opgegeven en door klant geaccepteerde prijzen zijn voor beide partijen bindend, onder voorbehoud van artikel 2.4.

 4. Betaling is volgens afspraak, binnen 7 dagen na factuurdatum. Klant kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.

 5. Sticker-Art kan de klant te allen tijde zekerheid vragen dan wel een gedeeltelijke betaling vooraf verlangen bij speciale opdrachten. Hierbij geldt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag bij verstrekking van de opdracht.

 6. Bij niet tijdige betaling is klant, zonder aanmaning, in gebreke en zal na de 8e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd zijn.

 7. Indien Sticker-Art een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gepubliceerd.

 

 

 

 

5. EIGENDOM

Geleverde goederen die niet volledig betaald zijn blijven eigendom van Sticker-Art. klant mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen. Wij hebben het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat klant niet van de verplichting tot betalen van schadevergoeding en winstderving.
 

6. RISICO

Zaken zijn voor risico van Sticker-Art tot het moment dat ze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant, of door klant aangewezen derden zijn gebracht.
 

7. WIJZIGINGEN

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant van welke aard ook, die door klant worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden cliënt extra berekend. Opgave van wijziging dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging(en) voor rekening van de cliënt.

 2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden door latere veranderingen van opdrachtgever zijn voor diens risico.

 

8. AUTEURSRECHT

 1. Door het geven van een opdracht verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart hij Sticker-Art in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de opdracht.

 2. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie etc. die door Sticker-Art aan cliënt worden geleverd of beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij Sticker-Art. Vermenigvuldigen of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sticker-Art.

 3. Productiemiddelen zoals negatieven, positieven, werktekeningen, films, digitale gegevensdragers ed. blijven, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Sticker-Art. Wij zijn niet verplicht deze te bewaren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het bewaren kan in rekening gebracht worden.

 

9. AANLEVEREN VAN ORIGINELEN

Originelen dienen op een door ons aangegeven manier te worden aangeleverd. Als op een andere manier wordt aangeleverd kunnen kosten ontstaan door beeldbewerking worden doorberekend. Ook kan de beeldkwaliteit nadelig beïnvloed worden, waarvoor Sticker-Art nooit aansprakelijk kan worden gesteld.
 

10. AFWIJKINGEN

 1. Kleurafwijkingen zijn geen reden voor afkeuring van de order.

 2. Als een opgegeven lettertype niet beschikbaar is kan dit vervangen worden door een daarop gelijkend.

 3. Bij verwerking van speciale materialen en halffabricaten kan Sticker-Art geen verantwoordelijkheid nemen voor houdbaarheid, hechting, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van deze materialen. Ook is verantwoordelijkheid hiervoor steeds uitgesloten bij door klant aangeleverde materialen en halffabricaten. Bij bedrukking, zowel in zeef- als offsetdruk geldt dit tevens voor de licht- en kleurechtheid.

 4. Voor sommige goederen hebben wij het recht 10% meer of minder dan het bestelde te leveren. Dit geldt uitsluitend wanneer dit schriftelijk is bevestigd aan cliënt. Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen eenheidsprijs berekend.

 

11. SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. Sticker-Art is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.

 2. Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.

 3. In geval van een onrechtmatige daad van Sticker-Art, zijn medewerkers of derden waarvoor Sticker-Art rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan euro 1.000.000,00 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat cliënt na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade, dit schriftelijk bij ons heeft gemeld.

 4. Voor door ons geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Sticker-Art wordt vergoed.

 5. Voor zelfklevende folie geldt de door de fabrikant opgegeven garantie, uitgaande van gegeven specificaties over kleurechtheid, hechtend vermogen, opbrenginstructies, verwerkingstemperatuur en - omstandigheden. Bij eventuele geschillen kan de expertise van de fabrikant gevraagd worden.

 6. Indien door Sticker-Art geleverde teksten en afbeeldingen door klant gebruikt worden voor reproductiedoeleinden zijn wij slechts aansprakelijk voor eventuele door ons gemaakte fouten in het oorspronkelijke ontwerp en nooit voor het geproduceerde. klant is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan Sticker-Art te melden, zodat deze door ons hersteld kunnen worden. Dit geldt tevens voor teksten en afbeeldingen van zelfklevende folie of andere materialen alvorens deze op een drager geplakt of bevestigd worden. Sticker-Art is niet aansprakelijk voor enige montage-, plaatsingskosten of andere herstelschade indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van geleverde materialen.

 7. Sticker-Art staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na levering ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en / of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van door cliënt of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Indien zelfklevende materialen door cliënt zelf verwerkt worden vervalt enige aansprakelijkheid voor Sticker-Art voor verf- of lakbeschadigingen, hechting en correcte aanbrenging.

 8. Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door Sticker-Art geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.


 

12. UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

Sticker-Art is gemachtigd om een opdracht of gedeelte daarvan door derden uit te laten voeren. Hiervoor geldt ten opzichte van de klant dezelfde verantwoordelijkheid en garantie als voor goederen die door Sticker-Art zelf geproduceerd zijn.

 

 

13. ANNULERING

Indien klant een order geheel of gedeeltelijk wil annuleren, kan dat alleen zolang de order nog niet in productie is. In de Wet koop op afstand is herroepingsrecht opgenomen, maar aangezien al onze producten maatwerk zijn is dit op onze producten niet van toepassing. Vandaar dat annuleren alleen kan als een order nog niet in productie is. Op moment dat het drukbestand goedgekeurd is door de cliënt, gaat de order in productie. Dit is een geautomatiseerd proces. Wil je een order annuleren? Neem zo snel mogelijk contact op via Sticker-Art@Outlook.com om te horen of annuleren nog mogelijk is.
 

14. OVERMACHT

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indoen zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 

15. ONTBINDEN

Mocht een van de partijen Surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of, naar zijn keus, nakoming van de verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

bottom of page